Tập huấn, hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

 

Ngày 24/4/2019, CBQL cùng tổ khối chuyên môn tập huấn, hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

20190424_135128